Uplatnění nových požadavků na způsobilost členů letových posádek (Aircrew Regulation)

03.03.2013

 Dne 8. 4. 2012 nabylo účinnosti nařízení (EK) č. 1178/2011 a 290/2012 a jejich přílohy:
 I (Part-FCL)
 II (Převod národních průkazů pilota letounů a vrtulníků na Part-FCL)
 III (Průkazy pilota z 3. států)
 IV (Part-MED – Zdravotní způsobilost)
 V (Part CC – Palubní průvodčí)
 VI (Part-ARA – Požadavky na Úřad)
 VII (Part-ORA – Požadavky na organizace)
 

a související AMC (Přijatelné způsoby průkazu) a GM (Poradenský materiál) (dále jen „nová pravidla“), které nahradí požadavky zákona o civilním letectví na způsobilost členů posádek, JAR-FCL, požadavky předpisu L 1 na způsobilost členů posádek a související informační letecké oběžníky a postupy ÚCL (dále jen „stará pravidla“).
 


Náběh platnosti nových pravidel se bude řídit podle následujících přechodných opatření:

Nařízení (EK) č. 1178/2011
 
Článek 12 (1)(b): Ustanovení příloh I až IV nařízení č. 1178/2011 do 8.4.2013.
 

Článek 12 (2)(a): Do 8.4.2015 ustanovení týkající se způsobilosti pilotů letadel s pohonem vztlaku, vzducholodí, balónů a kluzáků.  Stávající průkazy pilotů kluzáků a balónů bude možno převádět na průkazy Part-FCL od dubna 2013 podle postupu a převodních tabulek, které budou publikovány na webových stránkách ÚCL. ÚCL je bude průběžně převádět na průkazy Part-FCL držitelům, kterým se změnily osobní údaje, jejich průkaz byl zničen, poškozen, ztracen, odcizen, má zaplněné všechny řádky pro zápis kvalifikací, získali novou kvalifikaci, obnovili platnost kvalifikace nebo končí platnost celého průkazu. ÚCL doporučuje požádat o převod na průkaz Part-FCL držitelům, kteří hodlají létat na kluzácích nebo balónech zapsaných do leteckého rejstříku jiného státu. Platnost průkazů vydaných podle předpisu L 1 končí 8.4.2015 i v případě, že je na nich uvedena platnost průkazu nebo kvalifikací delší.
 

Článek 12 (2)(b) a 12 (5): Do 8.4.2015 hlava B Part-FCL, tj. požadavky na LAPL a související osvědčení zdravotní způsobilosti (průkaz pilota lehkých letadel).  Výcviky pro získání tohoto průkazu bude možno zahajovat v ATO po jejich schválení a poté, co ÚCL zveřejní příslušný postup. Stane se tak poté, co ÚCL zpracuje ostatní potřebné dokumenty pro přechodné období.
 

Článek 12 (2)(c): Do 8.4.2015 požadavky FCL.800, FCL.805, FCL.815 a FCL.820 (kvalifikace Akrobacie, Vleky kluzáků a transparentů, Hory a Zkušební lety). Při výměně průkazů pilota vydaných podle L 1 nebo JAR-FCL za průkaz Part-FCL budou do těchto průkazů zapisovány výše uvedené kvalifikace podle převodních tabulek a příslušných postupů ÚCL. Kvalifikace PAR (výsadky) WRK (letecké práce v malé výšce) TST (zkušební lety kromě zkušebních letů prototypů letadel s MTOM nad 2t) a FFF (hašení požárů vrtulníkem s podvěsem) se do průkazů Part-FCL nezapisují. ÚCL žádá provozovatele leteckých prací, kteří využívají piloty s kvalifikacemi PAR, WRK, TST po údržbě letadla a pro prototypy s MTOM do 2t a FFF, co nejdříve změnit své provozní příručky tak, aby obsahovaly požadavky na kvalifikaci pilotů pro výše uvedené činnosti a administrativní postupy pro zápis těchto kvalifikací do zápisníku letů pilota. ÚCL neočekává, že v ČR budou zřízeny plochy mimo letiště pro vzlety a přistání letounů, pro které se vyžaduje, aby pilot měl kvalifikaci Hory, takže v ČR nebude ani možnost provádět výcvik pro získání této kvalifikace. Splní-li držitel průkazu pilota letounů vydaného v ČR požadavky FCL.815 na získání kvalifikace Hory v některém ze států EU, ÚCL mu tuto kvalifikaci do průkazu pilota zapíše.
 

Článek 12 (2)(d): Požadavky na MCCI(H) – Sekce 8 hlava J Part-FCL - do 8.4.2013.
 

Článek 12 (2)(e): Požadavky na MI a FTI – Sekce 10 a 11 hlava J Part-FCL – do 8.4.2013.
 

Článek 12 (3): Do 8.4.2014 národní průkazy pilota letounů a vrtulníků. Platnost národních průkazů pilotů letounů a vrtulníků (označeny „VYDÁNO V SOULADU S NORMAMI ICAO“ – nikoliv JAR-FCL) končí 8.4.2014 i v případě, že je na nich uvedena platnost průkazu nebo kvalifikace delší. ÚCL doporučuje výměnu národních průkazů za průkazy JAR-FCL (případně za Part-FCL) neodkládat a provést co nejdříve. Dosud je možno provádět výměnu těchto průkazů podle příslušných požadavků JAR-FCL a postupů CAA-ZLP-058 (letoun) a CAA-ZLP-059 (vrtulník). Od 8.4.2013 je nutno provádět výměnu těchto průkazů podle požadavků Přílohy II nařízení (EK) č. 1178/2011 a příslušného postupu ÚCL, který bude zveřejněn na webových stránkách ÚCL. Viz též www.ucl.cz – Personál – Teoretické zkoušky. Radionavigační let, který je požadován pro převod národního PPL na PPL dle JAR-FCL nebo Part-FCL, musí být v délce minimálně 1 hodina letu. Pozor: Držitel národního CPL/IR, který létá na vícepilotních letounech nebo vrtulnících, musí před převodem jeho průkazu na průkaz JAR-FCL nebo Part-FCL absolvovat teoretickou zkoušku ATPL. Pro platnost certifikátu o absolvování kurzu teoretické výuky platí bod 8 níže.
 

Článek 12 (4): Přijetí průkazů pilota vydaných třetími státy: Příloha III nařízení (EK) č. 1178/2011 bude uplatněna od 8.4.2013.
 

Článek 12 (5): Požadavky na zdravotní způsobilost LAPL podle sekce 3 hlavy B přílohy IV (Part-MED) nařízení (EK) č. 1178/2011 budou uplatněny nejpozději do 8.4.2015.
 

Článek 12 (6): Požadavky na zdravotní způsobilost palubních průvodčích podle hlavy C přílohy IV (Part-MED) nařízení (EK) č. 1178/2011 budou uplatněny od 8.4.2013. Doklady o zdravotní způsobilosti palubních průvodčích vydané do 8.4.2013 zůstávají v platnosti do doby platnosti, která je na nich vyznačená.
 

Článek 4 (1): Do 8.4.2018 průkazy JAR-FCL pilota letounů a vrtulníků (označeny „VYDÁNO V SOULADU SE STANDARDY ICAO A JAR-FCL“) se považují za průkazy Part-FCL. ÚCL je bude bez dalších požadavků průběžně měnit za průkazy Part-FCL držitelům, kterým se změnily osobní údaje, jejich průkaz byl zničen, poškozen, ztracen, odcizen, má zaplněné všechny řádky pro zápis kvalifikací, získali novou kvalifikaci, obnovili platnost kvalifikace nebo končí platnost celého průkazu. Platnost průkazů JAR-FCL končí 8.4.2018 i v případě, že je na nich uvedena platnost průkazu nebo kvalifikace delší.
 

Článek 5: Osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná podle JAR-FCL jsou považovaná za osvědčení zdravotní způsobilosti podle Part-MED. Musí být nahrazena osvědčeními zdravotní způsobilosti podle Part-MED nejpozději do 8.4.2017. Osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná podle předpisu L 1 pro piloty kluzáků a balónů zůstávají v platnosti od doby na nich vyznačené, nejpozději však do 8.4.2017, kdy musí být nahrazena osvědčeními zdravotní způsobilosti vydanými podle Part-MED.
 
 
 
Nařízení (EK) č. 290/2012
 

Článek 2 (2)(a): Přílohy V až VII (Part-CC, Part-ARA a Part-ORA) budou uplatněny od 8.4.2013.
 

Článek 2 (2)(b): Požadavky na identifikaci a vyhodnocení rizik a řízení bezpečnosti podle ORA.GEN.200 (a)(3) budou uplatněny nejpozději do 8.4.2014.
 

Článek 10 (a): Výcvikové organizace pro piloty schválené před 8.4.2013 podle JAR-FCL musí do 8.4.2014 splňovat všechny požadavky Part-ORA a Part-FCL.
 

Článek 12 (2)(c): Požadavky na schválené organizace pro výcvik nesplňující JAR podle Part-ARA a Part-ORA budou uplatněny nejpozději do 8.4.2014.
 
 
 
Článek 12 (2)(d): Požadavky na dokumentaci související s výcviky palubních průvodčích podle Part-CC.GEN.030 budou uplatněny nejpozději do 8.4.2015.
 

Článek 12 (2)(e): Požadavky na palubní průvodčí působící v obchodním provozu vrtulníků podle Part-CC budou uplatněny nejpozději do 8.4.2013.
 

Článek 12 (2)(f): Požadavky Part-ARA a Part-ORA na výcvikové organizace pro výcvik LAPL, PPL, BPL a SPL budou uplatněny nejpozději do 8.4.2015. Uvedené výcviky mimo schválené ATO musí být zahajovány tak, aby byly ukončeny nejpozději do 8.4.2015.
 

Článek 12 (2)(g): Požadavky Part-ARA a Part-ORA na výcvikové organizace pro výcvik zkušebních letů budou uplatněny nejpozději do 8.4.2015.
 

Platnost certifikátu o absolvování kurzu teorie. Certifikáty o absolvování kurzu teoretické výuky ATPL, CPL, IR a PPL mají podle JAR-FCL časově neomezenou platnost. Dle Part-FCL mají tyto certifikáty platnost 1 rok. Do té doby musí uchazeč zahájit příslušnou teoretickou zkoušku nebo před později zahájenou zkouškou absolvovat opakovací kurz teoretické výuky, jehož rozsah stanoví ATO. Z tohoto pohledu se na certifikáty vydané podle JAR-FCL do 8.4.2013 bude nahlížet, jako kdyby byly vydané 8.4.2013, čili jejich držitel musí zahájit příslušnou teoretickou zkoušku do 8.4.2014 nebo absolvovat opakovací kurz teoretické výuky, jehož rozsah stanoví ATO.
 

Žádosti o nová registrovaná zařízení pro výcvik PPL, FTO a TRTO už ÚCL nepřijímá.
 
 
 
Výjimka: Pravděpodobně nebude uplatněn požadavek Part-FCL, aby uchazeč před zahájením modulového kurzu CPL(A) byl držitelem kvalifikace MEP land.
 
 
 
Počty průkazů k výměně: Ke dni 1.3.2013 je v ČR tento počet vydaných průkazů (v závorce jsou uvedeny počty k 1.4.2012):
 
národní PPL(A): 335 (541)
 národní CPL(A): 115 (159)
 národní ATPL(A): 66 (212)                                                                                        
 národní PPL(H): 6 (6)
 národní CPL(H): 24 (26)
 národní ATPL(H): 4 (12)
 národní průkazy pilota letounů a vrtulníků celkem: 550 (966)
 průkaz pilota kluzáků: 4 098 (3 996)
 průkaz pilota balónů: 178 (168)


Zdroj UCL

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka